ΦΟΙΤΗΣΗ

Δικαίωμα Αίτησης/Εγγραφή

Δικαίωμα Αίτησης / Εγγραφή

Το ΚΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων που αφορούν την Εκπαίδευση και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι./πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Συναφή θεωρούνται πτυχία που σχετίζονται με την τυπική, άτυπη και μη τυπική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Κατά την αίτηση τους στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν τη γλώσσα και την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο