Φοίτηση

Διαδικασία αίτησης

Διαδικασία αίτησης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» είναι ανοικτές ως τις 5/6/2024. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και το αρχείο της προκήρυξης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/των Τμημάτων που αφορούν την Εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική και αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και σε δύο γλώσσες (αγγλική και ελληνική), ορίζεται σε 100 (εκατό) ανά ειδίκευση, 300 (τριακόσιοι) συνολικά.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους σε δύο βήματα:

 

1ο Βήμα: Υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/ με κωδικούς Taxisnet ή Ιδρυματικό Λογαριασμό στο ΕΚΠΑ. Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν από τα γενικά αιτήματα το “05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών”. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο «Προς Γραμματεία» οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιλέγουν: «ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» για να είναι έγκυρη η αίτησή τους.

 

2ο βήμα: Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας στο email της Γραμματείας του ΚΠΜΣ: secr_MAdemocracy@theol.uoa.gr, στο οποίο επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί η αίτηση έγκυρη.

 

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο κείμενο της Προκήρυξης.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 • Δύο Συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Για αλλοδαπούς φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ελληνόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής: Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η διαδικασία ανατίθεται σε ειδική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν να κάνουν αίτηση σε μία (1) από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις και την ένταξη τους στο ελληνόφωνο ή στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών, συμπληρώνοντας το πεδίο “Ειδίκευση” της αίτησης με τον τίτλο της ειδίκευσης που τους ενδιαφέρει και τη σήμανση “Ελληνικά” ή “Αγγλικά”. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων, οι αιτήσεις αξιολογούνται και η Συντονιστική Επιτροπή του ΚΠΜΣ καταρτίζει τον κατάλογο επιτυχόντων/ουσών των τριών ειδικεύσεων στο ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο Πρόγραμμα.

Διαδικασία αίτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για όσους/ες φοιτητές/τριες δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συγκροτείται ειδική επιτροπή αρμόδια να εξακριβώσει αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο