ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη

Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη

H Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη (EDC), η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRE) και η σύνδεσή τους Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΙΔΠ) βρίσκονται στο επίκεντρο δράσεων παγκόσμιας κλίμακας για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, την ευημερία όλων των ατόμων και την κοινωνική αλλαγή προς το καλύτερο. Η παρούσα ειδίκευση φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης στις Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό με σκοπό τη διάχυση της Δημοκρατίας σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Ικανότητας σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον. Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 9 συνολικά μαθημάτων (7 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και να εκπονήσουν την υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ταυτότητα και πολιτισμός, πολυμορφία, πλουραλισμός και διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της διαδικασίας διαμόρφωσης των ταυτοτήτων (προσωπικές/κοινωνικές/πολιτισμικές κ.ά.) των ατόμων και την αναγνώριση των πολλαπλών ταυτοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου (τυπική εκπαίδευση) αλλά και σε ευρύτερα περιβάλλοντα εκπαιδευτικά και μη.

Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό και Συνολική Προσέγγιση του Σχολείου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού και το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την συσχέτισή τους με τη Συνολική Σχολική Προσέγγιση (Whole School Approach).

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 9

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές που τα διέπουν και τις πρακτικές εφαρμογές τους στη διδασκαλία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Σχεδιασμός Μαθήματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 2

Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/τριων, ώστε να μπορούν να συνθέτουν σχέδια εργασίας και σχέδια διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας τις Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Τεχνικές διδασκαλίας και αξιολόγηση σε δημοκρατικό πλαίσιο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τεχνικές διδασκαλίας και μορφές αξιολόγησης (επαγωγική, αθροιστική, διαμορφωτική, παραγωγική) και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στη διδακτική τους πρακτική, με σκοπό την προαγωγή των αρχών του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Πληροφορική και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην επαφή των φοιτητών/τριών με σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της η-μάθησης που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και την κάλυψη διαφορετικών μαθησιακών αναγκών με έμφαση στη συμπερίληψη.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθόδους και προσεγγίσεις του Θεάτρου/Δράματος στην Εκπαίδευση, με εστίαση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης και διδασκαλίας, προάγοντας τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση του Ολοκαυτώματος και του αντικτύπου του σε πολύμορφες πολιτισμικές ομάδες (Εβραίοι, Ρομά, εθνοτικές μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ομοφυλόφιλοι), με σκοπό την ευαισθητοποίηση απέναντι στον κίνδυνο της μισαλλοδοξίας.

Θεμελιώδεις αρχές του φιλελεύθερου και δημοκρατικού πολιτεύματος

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του σύγχρονου συνταγματικού κράτους, το οποίο βασίζεται στη δημοκρατική και τη φιλελεύθερη αρχή. Έμφαση θα δοθεί στην προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα και Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση όσων διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα σε πολύγλωσσες τάξεις. Καλύπτει όλες τις διαστάσεις και τους χώρους που αφορούν τη διδακτική της Αγγλικής με ιδιαίτερη έμφαση στη καλλιέργεια Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής κατανόησης.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις που προάγουν τον Δημοκρατικό Πολιτισμό ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά στις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων και η διαχείρισή τους στην τάξη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στα αμφιλεγόμενα ζητήματα, τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο ενασχόλησης με αυτά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης).

Έρευνα: μεθοδολογία και εφαρμογές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 11

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής της και των διαφορετικών μεθόδων έρευνας στο πλαίσιο της ποσοτικής και της ποιοτικής προσέγγισης, με έμφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα. Αποτελεί την απαραίτητη υποδομή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

STEM και Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών ώστε να συσχετίζουν τις Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού με τους στόχους της Εκπαίδευσης STEM,  να προσδιορίζουν παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις που προάγουν τον Δημοκρατικό Πολιτισμό και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά στη δική τους διδασκαλία μαθημάτων STEM με έμφαση στη συμπερίλψη.

Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη μέσω του ΑΠΣ (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ιστορικότητας των τρόπων και των πρακτικών με τις οποίες νοηματοδοτήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο που ανέλαβε ο θεσμός της εκπαίδευσης στην αναγνώριση και την προάσπισή τους, θεωρώντας την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως δια βίου μαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στην αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό στην προσχολική εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στην προσχολική εκπαίδευση με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές/τριες να προσδιορίζουν κατάλληλα για την  προώθηση του δημοκρατικού πολιτισμού Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά, ώστε να προάγουν τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους στον δημοκρατικό πολιτισμό

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική κατανόηση και την αναγνώριση της ρητορικής μίσους που εκδηλώνεται στο δημόσιο διάλογο φυσικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. Επιχειρείται η σύνδεση του εν λόγω γλωσσικού, κοινωνικού φαινομένου με τα εγκλήματα μίσους, ώστε οι φοιτητές/τριες να να είναι σε θέση να κατανοούν τους κινδύνους που αναδύονται για τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέχνες/Τέχνη στην Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις μεθόδους αξιοποίησης της τέχνης/τεχνών για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων που εντάσσονται στο ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προάγουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές συναφείς με τον Δημοκρατικό Πολιτισμό.

Μετασχηματιστική Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός στη Φυσική Αγωγή

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στον ορισμό και την κατανόηση των αρχών της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές/τριες να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό στο πλαίσιο της σχολικής Φυσικής Αγωγής οποιασδήποτε βαθμίδας.

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ανακαλύψτε όλες τις προτεινόμενες θεματικές για την διπλωματική σας εργασία!
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο